Driftstatus:

Tredjepartslicenser

Ett fåtal licensierade programvaror har använts för att skapa denna produkt. För vissa av dessa programvaror måste vi inkludera licensavtalen. Dessa presenteras här.

Denna text är en översättning av den gällande originaltexten som du hittar genom att byta språket till engelska längst ned på sidan.

The Legion of the Bouncy Castle

LICENS
Copyright © 2000 - 2011 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), att hantera programvaran utan begränsning, inklusive men utan begränsning till rättighet att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer som tillhandahålls programvaran att göra detsamma, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMANNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT JURIDISK ANSVARSTEORI (AVTAL, SKADESTÅNDSRÄTT OSV.), SOM HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, NÅGON ASPEKT AV DEN ELLER ANVÄNDNING AV DEN.

Microsoft Public License (Ms-PL)

1. Definitioner

  • Termerna "reproducera", "reproduktion", "härledda verk" och "distribution" har samma innebörd här som enligt amerikansk upphovsrättslagstiftning.
  • Ett "bidrag" är den ursprungliga programvaran, eller eventuella tillägg eller ändringar av programvaran.
  • En "bidragsgivare" är en person som distribuerar sitt bidrag enligt denna licens.
  • "Licensierade patent" är en bidragsgivares patentanspråk som läses direkt på/i dess bidrag.

2. Beviljande av rättigheter

(A) Beviljande av upphovsrätt - Med förbehåll för villkoren i denna licens, inklusive licensvillkoren och begränsningarna i avsnitt 3, ger varje bidragsgivare dig en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri upphovsrättslicens för att reproducera dess bidrag, förbereda härledda verk av dess bidrag och distribuera dess bidrag eller eventuella härledda verk som du skapar.

(B) Patentbeviljande - Med förbehåll för villkoren i denna licens, inklusive licensvillkoren och begränsningarna i avsnitt 3, beviljar varje bidragsgivare dig, under sina licensierade patent, en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri licens för att göra, låta göra, använda, sälja, erbjuda till försäljning, importera och/eller på annat sätt förfoga över sitt bidrag i programvaran eller härledda verk av bidraget i programvaran.

3. Villkor och begränsningar

(A) Ingen varumärkeslicens - Denna licens ger dig inte rättighet att använda bidragsgivares namn, logotyper eller varumärken.

(B) Om du mot någon bidragsgivare väcker patentanspråk över patent som du hävdar kränks av programvaran, upphör din patentlicens från en sådan bidragsgivare till programvaran automatiskt.

(C) Om du distribuerar någon del av programvaran måste du behålla alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärke och tillskrivning som finns i programvaran.

(D) Om du distribuerar någon del av programvaran i källkodsformat får du endast göra det under denna licens genom att inkludera en fullständig kopia av denna licens med din distribution. Om du distribuerar någon del av programvaran i sammanställd form eller objektkodsformat får du endast göra det under en licens som överensstämmer med denna licens.

(E) Programvaran licensieras "i befintligt skick". Du bär hela risken med att använda den. Bidragsgivarna ger inga uttryckliga garantier, löften eller utfästelser. Enligt lokal lagstiftning kan du ha ytterligare konsumenträttigheter som denna licens inte kan ändra. I den utsträckning som tillåts enligt lokal lagstiftning, utesluter bidragsgivarna underförstådda garantier avseende säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

Nyheter