Integritetspolicy

For English click here.

Information om personuppgiftsbehandling

Finansiell ID-teknik BID AB (”Finansiell ID-teknik”/”vi”), 556630-4928, med adressen Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, äger, förvaltar och vidareutvecklar e-legitimerings- och underskriftstjänsten BankID (”BankID”/”Tjänsten”) samt applikationen BankID säkerhetsapp/BankID säkerhetsprogram. Genom Tjänsten kan Finansiell ID-teknik få tillgång till och behandla dina personuppgifter. Finansiell ID-teknik värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Finansiell ID-tekniks målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Finansiell ID-teknik kan komma att behandla i samband med att du använder dig av BankID och hur denna information används. Användandet av Tjänsten kan innebära involverandet av ett flertal aktörer. Denna policy gäller enbart den behandling som Finansiell ID-teknik kan komma att utföra i egenskap av personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig. Vi rekommenderar dig därför att även läsa andra aktörers integritetspolicyer som du kan komma att beröras av i samband med att du använder dig av BankID, exempelvis den utfärdande bank som tillhandahåller ditt BankID och den aktör som tillhandahåller den e-tjänst som du väljer att använda ditt BankID hos.

Ändamålen för och användningen av dina personuppgifter

BankID utfärdas av någon av de banker som ingår i BankID samarbetet (www.bankid.com). För att kunna använda dig av BankID måste du först lämna ditt samtycke till den utfärdande bankens (”Utfärdaren”) behandling av dina personuppgifter. Detta sker normalt på Utfärdarens webbplats. Samtycket innebär att Utfärdaren får behandla dina personuppgifter inom ramen för Tjänsten och för detta ändamål överföra dina personuppgifter till tredje part (exempelvis Finansiell ID-teknik). Det är i huvudregel Utfärdaren som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och bestämmer ändamålen för behandlingen. Finansiell ID-teknik kommer därför nästan uteslutande att behandla dina personuppgifter på uppdrag av Utfärdaren och i enlighet med Utfärdarens instruktioner. Med undantag för den mycket begränsade behandling som nämns nedan, agerar Finansiell ID-teknik alltså som ett personuppgiftsbiträde och kommer att behandla dina personuppgifter endast för Utfärdarens räkning.

Finansiell ID-teknik är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i syfte att ur säkerhetssynpunkt utföra en begränsad form av registervård i de register som hanteras på uppdrag av Utfärdarna för att blockera och upprätta en spärrlista över användare som inte längre kan utnyttja Tjänsten exempelvis avlidna och för att undvika att annan utnyttjar Tjänsten i sådan användares namn. På så sätt bereds Utfärdarna möjlighet att spärra sådan användares BankID samt förhindra att ett BankID ställs ut för en sådan användare. De personuppgifter som Finansiell ID-teknik behandlar för detta ändamål är de personuppgifter som lämnas från Statens personadressregister vilket i första hand består av ditt namn, personnummer och adress. Så snart Finansiell ID-teknik har utfört den beskrivna registervården raderas samtliga personuppgifter. I praktiken innebär därför detta att inga personuppgifter kommer att behandlas mer än för en mycket begränsad period.

Integritet och Säkerhetsåtgärder

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi därför vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vidare garanterar vi en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter genom att enbart behandla dina personuppgifter inom Sverige.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter om det skulle krävas enligt lag eller förordning, eller i syfte att skydda eller försvara Finansiell ID-teknik, våra samarbetspartners eller användares rättigheter.

Dina rättigheter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska skickas till Finansiell ID-teknik BID AB, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta din utfärdande bank och begära att spärra ditt BankID. Notera dock att en sådan återkallelse kommer att medföra att du inte längre kommer kunna använda ditt BankID.

Observera att vi endast lämnar information om de personuppgifter vi behandlar där vi är personuppgiftsansvariga, d.v.s. för den begränsade behandling som beskrivits ovan. I alla andra fall ska du vända dig till Utfärdaren, eller annan aktör som är personuppgiftsansvarig, för information om behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Tjänsten.

Uppdateringar

För att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter även i fortsättningen är i överensstämmelse med gällande lagstiftning och Tjänsten vi tillhandahåller förbehåller vi oss rätten att när som helst uppdatera och/eller ändra denna policy. Skulle denna policy ändras väsentligt, exempelvis avseende den behandling vi utför som personuppgiftsansvariga, ser vi till att meddela dig om detta på lämpligt sätt. Datumet för den senaste uppdateringen av denna policy uppges längst ner i denna policy.

Kontakta oss

Vi välkomnar dina åsikter om vår policy. Om du skulle vilja kontakta oss med eventuella frågor eller kommentarer, var vänlig och skicka ett e-postmeddelande till produktinfo@bankid.com eller skicka ett brev till den adress som anges ovan.

Senast uppdaterad 10 januari 2017.