Driftstatus:

Mobilt BankID-licens

Ett fåtal licensierade programvaror har använts för att skapa denna produkt. För vissa av dessa programvaror måste vi inkludera licensavtalen. Dessa presenteras här.

Denna text är en översättning av den gällande originaltexten som du hittar genom att byta språket till engelska längst ned på sidan.

OpenSSL

http://www.openssl.org/source/license.html

LICENS

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alla rättigheter förbehålls.

Vidaredistribution och användning i källformat och binära format, med eller utan ändring, är tillåtet under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och friskrivningsklausulen nedan.

Vidaredistributioner i binärt format måste ha ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

I allt annonsmaterial där funktioner eller användning av denna programvara nämns måste följande meddelande visas: "Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL Project, för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" får inte användas för att främja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara, utan föregående skriftligt tillstånd. För att ansöka om skriftligt tillstånd, kontakta openssl-core@openssl.org.

Produkter som härrör från denna programvara får inte kallas "OpenSSL", och "OpenSSL" får inte heller ingå i sådana produkters namn, utan att föregående skriftligt tillstånd har inhämtats från OpenSSL Project.

Vidaredistributioner av alla slag måste innehålla följande meddelande: "Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL Project, för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

OpenSSL PROJECT TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OpenSSL PROJECT ELLER DESS BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; DATAFÖRLUST; ANVÄNDNINGSFÖRLUST; UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV JURIDISK ANSVARSTEORI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

Protocol Buffer (protobuf)

https://github.com/google/protobuf/blob/master/LICENSE

Denna licens gäller för alla delar av protokollbuffertar utom följande:

Atomicops-stöd för generisk gcc, i src/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_generic_gcc.h. Denna fil är upphovsrättsskyddad av Red Hat Inc.

Atomicops stöd för AIX/POWER, i src/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_aix.h. Denna fil är upphovsrättsskyddad av Bloomberg Finance LP.

Andorid.mk, som är upphovsrättsskyddad av The Android Open Source Project.

Copyright 2014, Google Inc. Med ensamrätt.

Vidaredistribution och användning i källformat och binära format, med eller utan ändring, är tillåtet under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Vidaredistributioner av källkod måste innehålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och friskrivningsklausulen nedan.

Vidaredistributioner i binärt format måste ha ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

Namnet Google Inc eller namn på bidragsgivare får inte användas för att främja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara, utan föregående skriftligt tillstånd.

UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA TILLHANDAHÅLLER DENNA PROGRAMVARA I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; DATAFÖRLUST; ANVÄNDNINGSFÖRLUST; UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV JURIDISK ANSVARSTEORI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR MEDDELATS.

Koden som genereras av Protocol Buffer-kompilatorn ägs av den som äger den indatafil som används för genereringen. Denna kod är inte fristående och det krävs att ett stödbibliotek länkas till koden. Detta supportbibliotek omfattas i sig av ovanstående licens.

Apache-licens

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

Definitioner
Med "licens" avses de villkor för användning, reproduktion och distribution som definieras i avsnitten 1 till 9 i denna text.

Med "licensgivare" avses den upphovsrättsinnehavare eller enhet som är auktoriserad av den upphovsrättsinnehavare som beviljar licensen.

Med "juridisk person" menas en sammanslutning av den agerande enheten och alla andra enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll av enheten. I denna definition avses med "kontroll" att:

  • direkt eller indirekt ha befogenhet att leda en sådan enhet, antingen genom avtal eller på annat sätt, eller
  • att äga femtio procent (50 %) eller mer av de utestående aktierna, eller
  • att vara verklig huvudman för en sådan enhet.

"Du" (eller "din") ska betyda en individ eller juridisk person som utövar befogenheter i enlighet med denna licens.

"Källformat" ska betyda det formulär som föredras för att göra ändringar, inklusive men inte begränsat till programvarukällkod, dokumentationskälla och konfigurationsfiler.

"Objektformat" ska betyda vilket som helst format som är resultatet av mekanisk omvandling eller översättning av ett källformat, inklusive men inte begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation och omvandlingar till andra medietyper.

Med "verk" avses upphovsmannens arbete, oavsett om det är i källformat eller objektformat, som är tillgängligt under licensen i enlighet med det upphovsrättsmeddelande som ingår i verket eller är bifogat verket (ett exempel ges nedan).

Med "härledda verk" avses varje verk, i källformat eller objektformat, som är baserat på (eller härlett från) verket och för vilket redaktionella revideringar, kommentarer, utarbetanden eller andra modifieringar i sin helhet representerar ett originalverk. I denna licens ska härledda verk inte omfatta verk som förblir avskiljbara från, eller endast länkar (eller binder vid namn) till, gränssnitten för verket och därav härledda verk.

Med "bidrag" avses varje upphovsrättsligt verk, inklusive den ursprungliga versionen av verket och eventuella ändringar av eller tillägg till verket eller därav härledda verk, som avsiktligt lämnas in till licensgivaren för att inkluderas i verket av upphovsrättsinnehavaren eller av en fysisk eller juridisk person som har befogenhet att lämna in material på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren. I denna definition avses med "inlämnad" varje form av elektronisk, muntlig eller skriftlig kommunikation som skickas till licensgivaren eller dess representanter, inklusive men inte begränsat till kommunikation på elektroniska adresslistor, källkodskontrollsystem och system för problemspårning som hanteras av, eller på uppdrag av, licensgivaren i syfte att diskutera och förbättra verket, men exklusive kommunikation som är tydligt markerad eller på annat sätt skriftligen utsedd av upphovsrättsinnehavaren som "inte ett bidrag".

Med "bidragsgivare" avses licensgivaren och varje individ eller juridisk person på vars vägnar ett bidrag har mottagits av licensgivaren och därefter införlivats i verket.

Beviljande av upphovsrättslicens
Med förbehåll för villkoren i denna licens beviljar varje bidragsgivare dig härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig upphovsrättslicens för att reproducera, förbereda härledda verk av, offentligt visa, offentligt framföra, underlicensiera och distribuera verket och sådana härledda verk i käll- eller objektformat.

Beviljande av patentlicens
Med förbehåll för villkoren i denna licens beviljar varje bidragsgivare dig härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig (med undantag för vad som anges i detta avsnitt) patentlicens för att göra, låta göra, använda, erbjuda att sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra verket, där en sådan licens endast gäller de patentanspråk som kan licensieras av en sådan bidragsgivare och som nödvändigtvis kränks av deras fristående bidrag eller en kombination av deras bidrag till det verk som sådana bidrag har skickats in. Om du väcker patenttvist mot någon enhet (inklusive ett korskrav eller motkrav i en rättegång) och hävdar att verket eller ett bidrag som ingår i verket utgör ett direkt eller bidragande patentintrång, ska alla patentlicenser som beviljats dig under denna licens för verket upphöra från och med det datum då sådan tvist startas.

Vidaredistribution
Du får reproducera och distribuera kopior av verket eller därav härledda verk i vilket medium som helst, med eller utan ändringar, och i käll- eller objektformat, förutsatt att du uppfyller följande villkor:

Du måste ge alla andra mottagare av verket eller därav härledda verk en kopia av denna licens, och du måste se till att alla ändrade filer innehåller väsentliga meddelanden om att du har ändrat filerna, och du måste i källformatet behålla alla härledda verk som du distribuerar, alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärken och tillskrivning från verkets källformat, med undantag för de meddelanden som inte gäller någon del av de härledda verken, och om verket innehåller en "meddelandefil" (textfil) som en del av sin distribution, måste alla härledda verk som du distribuerar innehålla en läsbar kopia av tillskrivningsmeddelandena som finns i en sådan meddelandefil, med undantag för de meddelanden som inte gäller någon del av de härledda verken, på minst en av följande platser:

  • i en meddelandetextfil som distribueras som en del av de härledda verken
  • i källformatet eller dokumentationen, om den tillhandahålls tillsammans med de härledda verken; eller
  • på en display/ett fönster som genereras av de härledda verken, om och varhelst sådana meddelanden från tredje part normalt visas.

Innehållet i meddelandefilen är endast i informationssyfte och ändrar inte licensen. Du kan lägga till dina egna tillskrivningsmeddelanden i härledda verk som du distribuerar, tillsammans med eller som ett tillägg till meddelandetexten från verket, förutsatt att sådana ytterligare tillskrivningsmeddelanden inte kan tolkas som att licensen ändras.

Du kan lägga till ett eget upphovsrättsmeddelande i dina ändringar och du kan tillhandahålla ytterligare eller annorlunda licensvillkor för användning, reproduktion eller distribution av dina ändringar, eller för sådana härledda verk som helhet, förutsatt att din användning, reproduktion och distribution av verket i övrigt uppfyller villkoren i denna licens.

Inlämning av bidrag
Om du inte uttryckligen anger något annat, ska alla bidrag som avsiktligt, av dig till licensgivaren, lämnas in för inkludering i verket ske enligt villkoren i denna licens, utan några ytterligare villkor. Trots ovanstående ska ingenting häri ersätta eller ändra villkoren i något separat licensavtal som du kan ha slutit med licensgivaren avseende sådana bidrag.

Varumärken
Denna licens ger inte tillstånd att använda licensgivarens handelsnamn, varumärken, servicemärken eller produktnamn, förutom vad som krävs för rimlig och sedvanlig användning för att beskriva verkets ursprung och reproducera innehållet i meddelandefilen.

Ansvarsfriskrivning för garanti
Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller har överenskommits skriftligen, tillhandahåller licensgivaren verket (och varje bidragsgivare tillhandahåller sina bidrag) "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NåGOT SLAG, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till garantier eller villkor avseende ÄGANDE, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Du bär ensam ansvaret för att avgöra om det är lämpligt att använda eller vidaredistribuera verket, och du står för alla risker som kan förknippas med utövandet av befogenheterna enligt denna licens.

Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter och inte under någon juridisk teori, vare sig skadeståndsrätt, avtalsrätt eller annan teori (inklusive vårdslöshet), och såvida det inte krävs enligt tillämplig lag (såsom vid avsiktliga och grovt vårdslösa handlingar) eller skriftligen har avtalats, ska ingen bidragsgivare gentemot dig hållas ansvarig för skador, inklusive eventuella direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdmässiga skador av något slag som uppstår till följd av denna licens eller på grund av användning eller oförmåga att använda verket (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av goodwill, arbetsstopp, datorfel eller felaktig funktion, eller vilka som helst andra skador eller kommersiella skador eller förluster), även om bidragsgivaren har informerats om möjligheten till sådana skador.

Acceptera garantiförpliktelser eller ytterligare ansvar
När du vidaredistribuerar verket eller därav härledda verk kan du välja att erbjuda, och ta ut en avgift för, godkännande av support, garanti, gottgörelse eller andra ansvarsskyldigheter och/eller rättigheter som är förenliga med denna licens. Om du accepterar sådana skyldigheter får du dock endast agera för din egen räkning och på eget ansvar, inte för någon annan bidragsgivares räkning, och endast om du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla varje bidragsgivare skadeslös för allt ansvar som åläggs, eller anspråk som hävdas gentemot, en sådan bidragsgivare på grund av att du accepterar sådana garantiförpliktelser eller ytterligare ansvar.

androidx.recyclerview:recyclerview licens: The Apache Software License, version 2.0 url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

androidx.lifecycle: licens för livscykelförlängningar: The Apache Software License, version 2.0 url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

com.google.firebase:firebase-meddelandelicens: Android Software Development Kit License url: https://developer.android.com/studio/terms.html

com.google.android.gms:play-services-base-licens: Android Software Development Kit License url: https://developer.android.com/studio/terms.html

com.google.mlkit: licens för streckkodsläsning: Användarvillkor för ML Kit: https://developers.google.com/ml-kit/terms

com.google.zxing:kärnlicens: The Apache Software License, version 2.0 url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

androidx.appcompat:appcompat-licens: The Apache Software License, version 2.0 url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

androidx.constraintlayout:constraintlayout-licens: The Apache Software License, version 2.0 url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

com.google.android.material:materiallicens: The Apache Software License, version 2.0 url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

com.squareup.okhttp3:okhttp-licens: The Apache Software License, version 2.0 url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

androidx.preference:preferenslicens: The Apache Software License, version 2.0 url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

SingleLiveEventlicense: The Apache Software License, Version 2.0
url: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

androidx.cardview:cardviewlicense: The Apache Software License, Version 2.0
url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

androidx.fragment:fragmentlicense: The Apache Software License, Version 2.0
url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktxlicense: The Apache Software License, Version 2.0
url: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognitionlicense: ML Kit Terms of Service
url: https://developers.google.com/ml-kit/terms

org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-androidlicense: The Apache Software License, Version 2.0
url: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt

Safelnt

https://github.com/dcleblanc/SafeInt/blob/master/LICENSE

MIT-licens
Copyright (c) 2018 Microsoft

Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till varje person som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), att hantera programvaran utan begränsning, inklusive men utan begränsning till rättighet att använda, kopiera, modifiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran, och att tillåta personer som tillhandahålls programvaran att göra detsamma, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT JURIDISK ANSVARSTEORI (AVTAL, SKADESTÅNDSRÄTT OSV.), SOM HÄRRÖR FRÅN PROGRAMVARAN, NÅGON ASPEKT AV DEN ELLER ANVÄNDNING AV DEN.

Nyheter