For English, please see below.

För att säkerställa att ni inte ska få några avbrott i era tjänster som nyttjar BankID, behöver ni kontrollera att ni kan nå de nya IP-adresserna. Nödvändiga anpassningar hos er kan omfatta ändring i era brandväggar för utgående trafik och rensning av DNS-cache för de tjänster som nyttjar BankID.

Tidplan för IP-adressbyte

Datum Ändring
2018-03-31  De gamla IP-adresserna stängs ned och endast de nya IP-adresserna kommer att fungera.


Mer information om vilka IP-adresser som kommer ersättas, hittar ni på vår webb: https://www.bankid.com/bankid-i-dina-tjanster/ip-adresser

Om ni har några frågor går det bra att höra av sig till teknikinfo@bankid.com.

ENGLISH

Old IP addresses are closed down in BankID production environment 2018-03-31

To ensure that you do not get any interruptions for your services using BankID, you need to make sure that you can reach the new IP addresses. Required customization may include changes in your firewall for outbound traffic and cleaning of DNS cache for those services that use BankID.

Time schedule for IP address redelegation

Date Change
2018-03-31  The old IP addresses are closed down and only the new IP addresses will work.


More information about which IP addresses will be replaced, can be found on our web page: https://www.bankid.com/en/ip-addresses

If you have any questions, please contact teknikinfo@bankid.com.