For English, see below.

Information till dig som är IT-administratör på företag eller utvecklare.

Nu finns en ny version av BankID säkerhetsprogram, version 7.8.1, för Windows och Mac. Den finns att hämta på install.bankid.com, samt för företagsinstallationer (version 7.8.101) på www.bankid.com/bankid-sakerhetsprogram, där det även finns anvisningar riktade till företag.

Vanliga användare behöver inte agera, programmet kommer att fungera vidare som vanligt och uppdateras automatiskt när det behövs.

Nyheter i korthet: Funktionen "Visa historik" finns nu även i Windows-versionen och är därmed implementerad i samtliga BankID-klienter. Versionen innehåller även några felrättningar.

Anm:

  • Ett sent upptäckt textfel finns i Windows-versionen: I vyn med info om en genomförd transaktion står det ”Enhet:” (upprepat) i stället för ”Nuvarande status:” (med alternativen ”Giltigt”, ”Spärrat” eller "Utgånget").”
  • Historikfunktionen fungerar för närvarande inte i Windows 7 p.g.a. tekniska begränsningar i operativet.
  • När man uppdaterar macOS till senaste version (Catalina 10.15) måste man även uppdatera BankID-programmet.

English:

New version of BankID security program, 7.8.1

Information for you who is an IT administrator at a company or developer.

There is now a new version of BankID security software, version 7.8.1, for Windows and Mac. It is available for download at install.bankid.com, as well as for corporate installations (version 7.8.101) at www.bankid.com/bankid-sakerhetsprogram, where you also find instructions for companies.

Ordinary users do not need to act, the program will continue as usual and will be updated automatically when needed.

News in brief:

The "View History" feature is now also available in the Windows version and is thus implemented in all BankID clients. This version also contains some bug fixes.

Notes:

  • A late detection text error is found in the Windows version: In the view with info about a completed transaction, it says "Device:" (repeated) instead of "Current status:" (with the options "Valid", "Blocked" or "Expired"). "
  • The history feature does not currently work in Windows 7 due to technical limitations in the operating system.
  • When updating macOS to the most recent version (Catalina 10.15), you also need to update the BankID program.